کاربردهای حرف تعریف معین و نامعین Article DEFINI et INDEFINI

حرف تعریف معین (ARTICLE DEFINI): حرف تعریف معین پیش از اسمی گذاشته می شود که در نزد گوینده و شنونده معروف، معلوم و شناخته است. حرف تعریف معین از لحاظ…

Les articles حرف تعریف در زبان فرانسه

LES ARTICLES حروف تعریف Singulier مفرد Pluriel جمع Masculin مذکر Féminin مونث Forme unique Articles indéfinis حرف تعریف معین un une des Articles définis نا معین le (l’) la (l’)…

معرفی دوره زبان فرانسه

  زبان یعنی تکرار و ممارست. تجربه نشان داده است که هر چه زمان بیشتری وقف یادگیری کنید، به همان نسبت پاسخ میگیرید. من به عنوان مدرس ، که البته…