کاربردهای حرف تعریف معین و نامعین Article DEFINI et INDEFINI

حرف تعریف معین (ARTICLE DEFINI):

حرف تعریف معین پیش از اسمی گذاشته می شود که در نزد گوینده و شنونده معروف، معلوم و شناخته است. حرف تعریف معین از لحاظ مذکر ، مونث و جمع بر سه گونه است که در جدول بالا توضیح داده شد.

حرف تعریف معین گاه با حرف اضافه à  و de   ترکیب می شود که به آن ادغام گویند:

À+le => au              Nous allons au cinéma.

À+les => aux.           Ils parlent aux enfants.

 

De+le=> du.             Le vent du nord est froid.

De +les=> des.         Le feuilles des arbres sont vraiment trop beaux.

 

کاربردهای article défini :

 • وقتی یک شخص یا شی مفهوم واحدی دارد مثل: زمین، خورشید…..

Le soleil éclaire la terre  . خورشید  به زمین روشنایی میبخشد.

 

 • وقتی اسمی مفهوم کلیت را میرساند :

L’argent ne fait pas le bonheur.       پول خوشبختی نمیاره.

در اینجا  پول کلیت دارد.

 • وقتی اسمی در جمله های پایه و پیرو قبلا راجع بهش صحبت کرده باشیم:

Nous sommes allés en Italie en voiture ; le voyage a été un peu long.

یا

Le voyage que je devais faire a été annulé.

 • همچنین در اسمهای جغرافیایی مثل قاره ها و کشورها و اسم کوه ها و رودخانه ها و …..
 • قبل از اسم مردم یک کشور یا زبان آنها.

Les italiens, le chinois

 • قبل از اسم فصلها، تاریخها، مناسبت جشنها و ….
 • عنوان سمت شغلی مثل اقای رییس، یا ملکه: Monsieur le président, la reine
 • قبل از نام خانوادگی وقتی میخواهیم درباره خانواده ای بصورت کلی صحبت کنیم.
 • قبل از اسم رنگها
 • صفت های برتری یا superlatif
 • برای بیان اندازه: 20 euros le mètre, 5 euro le litre

حرف تعریف نامعین:

پیش از اسمی آورده می شود که درنزد گوینده ویا شنونده شناخته شده نیست و بر سه گونه است(جدول بالا)

کاربردها:

 • قبل اسمی که قبلا در مورد ان صحبت نشده است و نامعلوم و نا مشخص است.

 

نکته:

وقتی اسم جمع که قبل از ان صفت قراردارد در جمله ای بیاید، حرف تعریف des  تبدیل به de می شود:

J’ai acheté des roses rouges.

J’ai acheté de jolies roses rouges.

در جمله اول میگوییم : من رزهای قرمز رنگی خریدم. اما در جمله دوم صفت زیبا قبل از اسم می آید و حرف تعریف به شکل ًde جایگزین میشود: من رزهای قرمز زیبایی خریدم.