مقاطع تحصیلی دانشگاه ها در فرانسه

نظام آموزشی این کشور کاملا رایگان است و دوره لیسانس سه سال ، دوره کارشناسی ارشد یک تا دو سال  و دوره دکترا حداقل تا سه سال به طول می انجامد.  دوره کارشناسی ارشد( Master) به دو گروه تقسیم می شود :
Master recherche: این دوره خاص اشخاصی می باشد که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا را دارند.
Master professionel: این دوره خاص اشخاصی می باشد که قصد دارند وارد بازار کار شوندولی امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا نخواهند داشت.

دکترا:

برای اخذ پذیرش در این مقطع، هر دانشجو می بایست یک پروژه تحصیلی در حدود ده صفحه ارایه دهد و پذیرش از سوی استادی که این پروژه را تایید میکند صادر میگردد.