نمونه سوالات آزمون TEF

آزمون TEF شامل چهار بخش است . نمونه سوالات هر بخش را از لینک های زیر دانلود کنید.

comprehension_orale

expression_ecrite

expression_orale tef

lexique_structure