کاربردهای حرف تعریف معین و نامعین Article DEFINI et INDEFINI

حرف تعریف معین (ARTICLE DEFINI): حرف تعریف معین پیش از اسمی گذاشته می شود که در نزد گوینده و شنونده معروف، معلوم و شناخته است. حرف تعریف معین از لحاظ…