پذیرش تحصیلی سال جدید

  •  مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده : 

 یک قطعه عکس

رزومه

انگیزه نامه

مدارک دانشگاهی به همراه ریزنمرات

مدرک پیش دانشگاهی به همراه ریزنمرات

مدرک زبان فرانسه

توصیه نامه (در صورت وجود)

گواهی کار (در صورت وجود)