اخذ پذیرش از دانشگاه های فرانسه (قسمت چهارم)

دوران تحصیل در فرانسه:

این بخش شامل نکات ضروری برای پیشرفت امور تحصیلی، خدمات دانشجویی، کار دانشجویی، راهنمای خرید و صرفه جویی

در هزینه ها و…. می باشد. امیدوارم بهره مند شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France 4