اخذ پذیرش از دانشگاه های فرانسه (قسمت دوم)

بخش دوم : اقدامات ضروری پیش از سفر

در این جزوه نکاتی مربوط به لزوم یادگیری زبان فرانسه، ارزیابی مخارج تحصیل، دریافت روادید، جستجوی خوابگاه دانشجویی

وسایل ضروری همراه و …. توضیح داده شده است.

حتما تا آخر مطالعه کنید…….

 

 

France 2