لغت ها و اصطلاحات مربوط به بیماری

IMG_0121_اصطلاح برای استفاده در مطب دکتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0121