رزرو خوابگاه

سکونت در فرانسه: برای اقامت در فرانسه میتوانید از یکی از سایتهای زیر گواهی موقت محل سکونت جهت ارائه به سفارت فرانسه دریافت کنید.