دانشگاههای انگلیسی زبان فرانسه

رشته های زیر به زبان انگلیسی در دانشگاههای فرانسه تدریس میگردد:

                 نام رشته                              نام دانشگاه                                                       شهریه

  • ارتباط تصویری                 مدرسه ارتباط تصویری پاریس                                         7780 یورو
  • In design                            مدرسه هنر نانت                                                     6900 یورو
  • شهرسازی                                  پاریس                                                                3200 یورو (ترمی)
  • معماری                                       پاریس                                                               8600 یورو
  • مدیریت بیزینس                            لیل و نیس                                                           28000 یورو
  • MBA                                     سرژی پونتواس                                                     37000 یورو