نمونه سوالات DELF سطح B1

 b1_exemple1_candidat  / b1_exemple1_son3 /   b1_exemple1_son2   /b1_exemple1_son1 

b1_exemple2_candidat/ b1_exemple2_son1/ b1_exemple2_son2 / b1_exemple2_son3

b1_exemple3_candidat/ b1_exemple3_son1/b1_exemple3_son2/ b1_exemple3_son3